Mechatronics Cluster


Print this page

Управление


ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:


Общо събрание на клъстера – върховен орган за управление, в който влизат представители на всички фирми и организации на клъстера.

С решение от 27 септември 2018 година е избран нов управителен съвет в състав:

- инж. Диана Върганова - Председател на УС и Управител на РОМТЕХ ООД - Враца

- д-р инж. Венцислав Славков - Изпълнителен Директор и Управител на СПЕСИМА ООД - София

- проф. Георги Тодоров - Зам. Председател на УС, Декан на МТФ, ТУ - София

Членове:

- проф. Димитър Карастоянов, ИИКТ - БАН

- проф. Андон Топалов, ТУ - София, Филиал Пловдив

- инж. Бальо Динев - Изп. Директор на ДАВИД ХОЛДИНГ - Казанлък

- инж. Румен Колев - Управител на ЕЛНА ООД - Габрово

Контролен съвет:

- Спас Спасов – УЛТРАФЛЕКС КОРПОРЕЙШЪН ООД - Председател

- Даниела Чонкова – Фондация ПИК - Зам. Председател

- Росин Тодоров – СЕМИС СД

Експертен съвет в състав:

- Проф. В. Гълъбов – СПЕСИМА ООД – Председател

Членове:

- Проф. Т. Нешков – ТУ-София

- Проф. Г. Тодоров – ТУ-София

- Проф. Л. Димитров – ТУ-София

- Проф. К. Костадинов - Фондация ГИС-ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР

- Проф. Е. Маноах – ИМ-БАН

- Проф. Н. Шиваров – БАН

- Проф. Д. Карастоянов – ИИКТ-БАН

Всички важни решения на Клъстер „Мехатроника и Автоматизация“ се вземат с консенсус от Общото събрание. В оперативен порядък въпросите се решават от Управителният съвет, подпомагани от Експертния съвет.