Mechatronics Cluster


Print this page

Неправителствени организации членове на КМА

Фондация "ГИС – Трансфер Център"

Управител: Проф. Костадин Грозев Костадинов

Тел.: (+359 2) 870 62 64

 

Факс: (+359 2) 870 74 98
Фондация "ГИС - Трансфер Център" e първата и единствената в България организaция, която която със своята мрежа от 29 на брой трансфер центрове обхваща основните сектори на икономиката и науката и подпомага процеса на технологичен трансфер на конкурентно способни научноизследователски продукти, know-how, консултации и експертизи с акцент към малките и средни предприятия и обратно.

"ГИС - ТЦ" работи в тясно сътрудничество с Фондация "STEINBEIS" – Германия, която е и сред основните учредители.

Основния екип на фондацията включва хабилитирани лица, инженери, икономисти и юристи с поече от 20 години доказан практически опит както и млади стажанти, научни работници и експерти.

Експертите на фондацията са участвали в разработването и изпълнението на над 30 иновационни и технологични проекти за фирми от химическа промишленост, машиностроенето, енергетиката, вкл. възобновяеми енергийни източници (за производство на биоетанол, биогаз, биодизел, ВЕЦ и др.), хранителни технологии и др.

Българско дружество по роботика

Секретар: Проф. д-р Димитър Карастоянов

Тел.: (+359 2) 979 27 23

 

Факс: (+359 2) 873 15 09
Българското дружество по роботика (БДР) обединява учени и инженери в областта на роботиката и мехатрониката. Дружеството подкрепя активно и взима участие в национални и международни състезания и проекти в областта на механиката, електрониката и програмното управление на роботизирани и мехатронни системи.

БДР е главен организатор на Международната конференция "Роботика, Автоматика и Мехатроника" (РАМ) в рамките на ежегодните "Дни на Джон Атанасов".

БДР публикува списанието "Проблеми на техническата кибернетика и роботиката", което е част от научната поредица на БАН.

Българска стопанска камара ЕООД

Зам.-председател на БСК и
Управител на БСК ЕООД: Камен Колев

Тел.: (+359 2) 932 09 11

 

Факс: (+359 2) 987 26 04
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е учредена на 25 април 1980 година. В своята дългогодишна история БСК се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност.

Регионална стопанска камара - Смолян

Председател: Инж. Иво Царев

Моб.: (+359 885) 828 793

 

Регионалната стопанска камара в област Смолян е учредена през 1982 година като икономически съюз на български и чуждестранни юридически и физически лица, който обединява и защитава интересите на работодателите на регионално ниво. РИСА е колективен член на БСК. В нея членуват над 51 промишлени и търговски фирми от Смолян, Златоград, Чепеларе, Рудозем и др. На територията на областта е упълномощена да поеме функциите на Местен орган на БСК и да защитава на общинско ниво интересите на работодателите фирма "Пампорово ски" АД – за община Чепеларе.

Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов"

Председател: Академик дтн. инж. Васил Сгурев

Тел.: (+359 2) 987 61 69

 

Факс: (+359 2) 987 93 60
Съюзът по автоматика и информатика „Джон Атанасов” (САИ) е творческо-професионално сдружение с идеална цел, което обединява специалисти и организации по автоматика и информатика в Република България. Създадено е през 1990 г. от инициативна група водещи в областта специалисти.

През досегашния период САИ се утвърди като най-голямата творческо-професионална организация в страната. Членове на САИ са най-изявените наши учени и специалисти, научни организации, учебни заведения и катедри, частни и държавни фирми от цялата страна.

Фондация "Приложни изследвания и комуникации"

Председател на УС: Д-р Огнян Шентов

Тел.: (+359 2) 973 30 00

 

Факс: (+359 2) 973 35 88
Фондация "Приложни изследвания и комуникации" (фондация "ПИК") е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена в София през 1991 година. Днес тя е сред водещите организации в България, които работят за развитието на съвременното общество, основавано на знанието, овладяло силата на информационните технологии и иновациите.