Mechatronics Cluster


Print this page

Научни организации членове на КМА

Институтът по механика - БАН

  Тел.: (+359 2) 979 64 20

 

Факс: (+359 2) 870 74 98
Институтът по механика към Българска академия на науките е водещ национален изследователски център в областта на теоретичната и приложна механика. В него се провеждат научни изследвания, консултации и експертни оценки, метрологични измервания, разработка на научни изобретения и обучение на висококвалифицирани специалисти в областта на механиката и свързаните с нея области. Учените от Института по механика имат дългогодишен опит в областта на математичното моделиране на механични процеси и богат опит в областта на механиката на системи тела, роботиката, нелинейната динамика на конструкции и безразрушителен контрол, механика на флуиди и биомеханика.

Институт по системно инженерство и роботика - БАН

  Тел.: (+359 2) 870 33 61

 

Факс: (+359 2) 405 30 61
Провеждане на научни и научно-приложни изследвания за: специализирани сензори, изпълнителни устройства и сензорни системи на нови принципи; мултифункционални, интегрирани микро-, нано- и биотехнологични системи; мехатронни, роботизирани, енергийни системи и устройства; уникални уреди, програмни средства и инженерно осигуряване за научните изследвания и приложенията, технически системи в сигурността, отбраната и опазването на околната среда.

Институт по информационни и комуникационни
технологии - БАН

  Тел.: (+359 2) 979 66 11

 

Факс: (+359 2) 870 72 73
Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките - (ИИКТ-БАН) е създаден на 01.07.2010 г. с решение ОС на БАН, като правоприемник на следните институти Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС).

ИИКТ участва активно както в научните национални програми, така и в международните програми на Европейската комисия TEMPUS, COPERNICUS, FP5, FP6, FP7, програмите на НАТО, на фондация Фолксваген, на националната научна фондация на САЩ, на Швейцарския научен фонд и много други. ИИКТ активно сътрудничи с редица научни институции от Европейския Съюз, и с университети и научни звена от Германия, Англия, Франция, Финландия, Гърция, Швейцария, Русия, САЩ, Украйна, Япония и др.

Технически университет - София

НИЛ "Мехатроника" - МФ

Ръководител: Проф. д-р инж. Любомир Димитров

Тел.: (+359 2) 965 29 96

 

Факс: (+359 2) 965 29 96
Лаборатория „Мехатроника“ е създадена през 2003 година и има факултетен статут. Първият й ръководител от МФ е проф. д-р Тодор Нешков. Екипът на лабораторията има дългогодишен опит в областта на приложението на мехатронния подход при: проектиране конструиране на мехатронни системи и други автоматизацията на дискретното производство; автоматизираните системи за управление; роботика; използване на CAD/CAM/CAE и CIM системите.

През годините членовете на лабораторията са работили по множество национални и международни изследователски и образователни проекти. Резултатите от тези проекти са намерили приложение в индустрията и висшето образование.

Технически университет - София

НИЛ "CAD/CAM/CAE в индустрията"

Ръководител: Проф. д-р инж. Георги Тодоров

Тел.: (+359 2) 965 25 74

 

Факс: (+359 2) 965 25 74
Научно-изследователската лаборатория “CAD/CAM/CAE в индустрията“ е създадена през 1988г. От 1993г. лабораторията развива своята дейност в изпълнение на научно-изследователски и приложни проекти с индустриални партньори и в сътрудничество с университети от Европа и САЩ.

Лабораторията работи основно в сферата на приложните изследвания в машиностроенето, инженеринг и консултации за развитие и усъвършенстване на нови продукти, тяхното прототипиране и индустриализиране, с цел бързо и ефективно реализиране на нови идеи и съкращаване на времето за достигане до пазара.

Днес, НИЛ “CAD/CAM/CAE в индустрията“ непрекъснато развива и усъвършенства своите възможности, използвайки най-съвременни CAD/CAM/CAE технологии и потенциала на своя висококвалифициран инженерен екип.

Технически Университет - София - Филиал Пловдив

  Тел.: (+359 32) 659 559

 

Факс: (+359 32) 626 600
Филиалът е създаден през 1986 г. като изнесено звено на Технически Университет (ТУ) - София на територията на гр. Пловдив.

С разпореждане на Министерския съвет N 30 / 13.06.1990 г. Филиалът става самостоятелно юридическо лице.

На базата на постановления на Министерския съвет и Решения на Академичния съвет на ТУ - София, сега Филиалът включва в структурата си два факултета - Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) и Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ). В този си вид, Филиалът е изнесена структура на ТУ - София, обучаваща студентите по образователните степени "бакалавър", "магистър" и "доктор" по специалности, утвърдени от Министерския съвет.

Учебните зали и лаборатории са разположени в четири учебни корпуса. Филиалът има богата библиотека, в която на разположение на студентите са над 75 000 тома учебна и специализирана техническа литература. Филиалът разполага с добре обзаведени студентски столове и общежития за студентите с 500 места.

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Технически факултет
Катедра "Електротехника и електроника"

Ръководител: Проф. д-р инж. Николай Банков

Тел.: (+359 32) 603 791

 

Факс: (+359 32) 603 791
Исторически катедра "Електротехника и електроника" произлиза от катедра "Електротехника и топлотехника", която е образувана още при разкриването на Факултета по хранителна промишленост към ВСИ "Васил Коларов" в гр. Пловдив с ръководител на катедрата проф. инж. Коцо Христов. Катедрата се запазва и след прерастването на този факултет във Висш институт по хранителна и вкусова промишленост през 1953 година.

Катедрата е общообразователна. Тя осигурява значителна част от фундаменталната електротехническа подготовка на студентите от трите факултета и в двете образователно-квалификационни степени – бакалавър и магистър. От 2008 г катедрата е акредитирана да води обучение на докторанти по научната специалност "Индустриална електроника".