Mechatronics Cluster


Print this page

Новини

Представяне на проект „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ На 17 декември 2018 година в Административния център на КЛЪСТЕР „МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ“ се проведе СРЕЩА НА БИЗНЕСА С НАУКАТА, на която беше представен проектът „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“.

На събитието присъстваха учени и преподаватели от висшите училища, представители на бизнеса, фирми - членове на КЛЪСТЕР „МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ“.Програмата на инициативата включваше представяне на:

 • „Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии – сериозен шанс за ускоряване на преноса на научно базираните иновации към бизнеса“ от чл.-кор. Константин Хаджииванов, председател на УС на Проекта.

 • „Научноизследователски капацитет за осигуряване на иновативни решения по мехатроника в подкрепа на българската индустрия и подготовка на висококвалифицирани специалисти“ от проф. Георги Тодоров, член на УС на Проекта.

 • „Възможности за провеждане на авангардни изследвания с приложения в чистите технологии“ от чл.-кор. Тони Спасов, член на УС на Проекта.

 • ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

  ОФИЦИАЛНА БЛАНКА НА ПРОЕКТА – ВАР. 1

  ОФИЦИАЛНА БЛАНКА НА ПРОЕКТА – ВАР. 2

  ОФИЦИАЛНА БЛАНКА НА ПРОЕКТА – ВАР. 3

        

        

        

  МЕХАТРОНИКА АД – Габрово участва в проект "Клъстер: Стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери" по програма Еразъм+

  МЕХАТРОНИКА АД – Габрово участва в проект


  МЕХАТРОНИКА АД – Габрово, член на Клъстер „Мехатроника и Автоматизация“ участва в проект „Клъстер: Стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери“ по програма Еразъм+, координатор по който е ТУ – Габрово.

  APPRENTICESHIP CLUSTER for INDUSTRY-READY ENGINEERS of TOMORROW INTRODUCING WORK-BASED LEARNING AT TERTIARY LEVEL Agreement number: 2017 – 2011/001 – 001 Project number: 585151-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-VET-APPREN


  ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 • Да установи по-стабилна партньорска структура между индустрия и образование, за укрепване на кооперативността и взаимодействието между техническите университети (като научни организации) и предприятията, подкрепяни от държавните и социалните партньори на местно/регионално ниво, така че да се осигурят по-ефективни и успешни работни стажове и практика на най-високо ниво в сектора на Машинното инженерство и Мехатрониката.


 • Да осигури индустриално ориентирана учебна програма по Мехатроника, за изграждане на подготвени за бизнеса инженери, редуцирайки учебния план до необходимите за тях умения, които да ги подпомогнат за по-успешно представяне на трудовия пазар в съответните региони, което в по-далечна перспектива ще доведе до подобряване както на развитието на предприятията, така и на самите региони.


 • Да изгради ефективна партньорска структура за споделяне на знания, умения и опит между университетските преподаватели и трейнърите в предприятията, което да подобри тяхната компетентност за по-добро организиране на работни обучения и стажове.


 • МЕХАТРОНИКА АД – Габрово е пълноправен партньор по посочената програма. Проектът е с продължителност от 01.10.2017 г. до 30.09.2019 г.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

  Редовно общо отчетно-изборно събрание на Клъстер "Мехатроника и Автоматизация"

  На 30 май 2017 година, в офиса на Клъстер "Мехатроника и Автоматизация" (КМА) в гр. София, се състоя редовно общо отчетно-изборно събрание (ОС) на КМА.

  На събранието присъстваха представители на фирмите членове и гости.

  Участниците в ОС приеха за нов член на КМА фирма ММ МЕХАНИКС ООД - Драгор, Пазарджик.

  Редовното общо отчетно-изборно събрание на Клъстер "Мехатроника и Автоматизация" премина при следния дневен ред:

  1. Избор на председател на ОС, протоколчик, председател и комисия за избор на ново ръководство.
  2. Доклад на УС за дейността на Сдружение КМА за отчетния период – докладва д-р инж. В. Славков – Председател на УС на КМА.
  3. Финансов отчет на КМА за отчетния период – докладва г-жа Пепа Иванова – счетоводна къща "Силфида".
  4. Доклад на Контролния съвет (КС) за дейността и финансовото състояние на сдружение КМА за отчетния период – докладва г-н Спас Спасов – Председател на КС на КМА.
  5. Приемане на Бюджет на КМА за 2017 г. – докладва д-р инж. В. Славков – Изпълнителен Директор на КМА.
  6. Избор на нови Управителен съвет и Контролен съвет – докладва председателят на комисията за избор на ново ръководство.
  7. Разни.

  ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

  ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА КМА

  Разширено заседание на УС на Клъстер "Мехатроника и Автоматизация"

  На 20 септември 2016 година, в офиса на Клъстер "Мехатроника и Автоматизация" (КМА) в гр. София, се проведе разширено заседание на УС на КМА.

  Участваха членове на УС на КМА и представители на фирмите членове.

  Управителния съвет на КМА прие за нов член на клъстера фирма ЕЛНА ООД – гр. Габрово.

  Решено беше, КМА да участва като асоцииран член на новоизграждащия се център за върхови постижения (ЦВП - София) по приоритетно направление „Мехатроника и чисти технологии“ на ИСИС, както и препоръча обединяването на подготвяните проекти за центрове по компетентност (ЦК) в гр. Пловдив и гр. Габрово, в един общ.

  ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

  ПРОТОКОЛ ОТ РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА КМА

  Общо събрание на Клъстер "Мехатроника и Автоматизация"

  Уважаеми дами и господа,

  В съответствие с решение на УС на КМА от 02.03.2016 г., Ви напомням, че Общото събрание на Клъстер Мехатроника и автоматизация /КМА/, ще се състои на 06 април 2016 /сряда/ от 12.00 часа в зала „Родопи“ на Интер Експо Център, София бул. „Цариградско шосе“.

  Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на КМА през 2015 г. – докладва г-н В. Славков – Изп. Директор.
  2. Финансов отчет и баланс на КМА за 2015 г. – докладва г-жа Иванова.
  3. План за развитие на КМА за периода 2016-2020 г. - докладва г-н В. Славков – Изп. Директор и г-н С. Въжаров – Регионален Мениджър.
  4. Прием на нови членове в КМА.
  5. Разни.

  ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

  СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

  ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА

  ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА

  КРАТЪК ОТЧЕТ „СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ, МАРКЕТИНГОВО РАЗВИТИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ (МЕХАТРОНИКС)“.

  РАЗШИРЕН ОТЧЕТ „СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ, МАРКЕТИНГОВО РАЗВИТИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ (МЕХАТРОНИКС)“.

  ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

  ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

  ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КМА /06.04.2016 Г., СОФИЯ/

  Предстои създаването на център за върхови постижения в областта на мехатрониката и чистата индустрия

  Българска стопанска камара На 29 януари 2016 г., в Българска стопанска камара (БСК) беше проведена работна среща във връзка с предстоящото учредяване на първия в страната Център за върхови постижения в областта на мехатрониката и чистата индустрия.

  Срещата беше официално открита от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев и зам.-министъра на образованието и науката проф. Костадин Костадинов. Сред участниците бяха членовете на УС на БСК Венцислав Славков, Кирил Желязков и проф. Марин Христов, представители на Българската академия на науките (БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), техническите университети (ТУ) в София, Пловдив, Габрово и Варна, Химико-технологичния и металургичен университет – София, Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК), ръководители на браншови организации и фирми, развиващи дейност в сферата на електротехниката и мехатрониката.

        

        

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

   

  2016-та - година на роботите в Техническия университет

  2016-та - година на роботите в Техническия университет Робот на фирма Мицубиши Електрик от типа MELFA RV-3SB бе "съживен" и от днес започва да действа в новооткрития Регионален учебен център към клъстер „Мехатроника и автоматизация“ при пловдивския филиал на Техническия университет.

  От следващия семестър върху робота ще се обучават да разработват програми за управление на индустриални манипулатори близо 60 студенти от бакалавърските и магистърските програми по специалностите „автоматика, информационна и управляваща техника“, „индустриално инженерство“ и „мехатроника“.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ


  ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

  В ТУ Пловдив "съживиха" робот

  В ТУ Пловдив "съживиха" робот Пловдивският технически ВУЗ планира да изгради и роботизирана клетка, в която освен новия робот ще има програмируеми логически контролери на "Мицубиши Електрик", които ще работят в синхрон с него и ще управляват механизми, ориентиращи обработваните детайли по подходящ начин спрямо машинната ръка.

  През 2016 - 2017 година Техническият университет очаква да се сдобие и с още един робот - индустриален манипулатор. Дарител е обещала да стане фирма "Спесима Инженеринг" ООД, а роботът ще е на фирмата КУКА.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

   

  Фирма РОМТЕХ 3ЕС ООД откри нова производствена сграда във Враца Нова, модерна производствена база и административна сграда откри на 15 юли фирма „Интелигентни системи за сигурност“ във Враца. Сградата се намира на територията на бившата „Млечна промишленост“, на път Е79 в посока Монтана и разполага със съвременно технологично оборудване. Общата закрита площ за производство е 7000 кв.м.

  По време на официалната церемония по откриването, управителят инж. Иво Варганов сподели своя опит с компанията, припомняйки с гордост и специално отправяйки поздрав към своите партньори и служители – за непрестанния оптимизъм и ангажираност.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

  Тръжна процедура по ДБФП № BG161PO 003.2.4.02-0046-C0001, с наименование: „Структурно-организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни, научноизследователски и производствени структури (Мехатроникс)“ в съответствие с ПМС № 118/20.05.2014 г. за Избор на изпълнител за организиране на семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики, командировки на административното тяло на Клъстера и на организации-членове на Клъстера.

  Необходими приложения и документи за кандидатстване:
  ОБРАЗЕЦ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА "ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА"
  ОБРАЗЕЦ НА ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
  ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
  ОБРАЗЕЦ НА ПРОЕКТО-ДОГОВОР

  На 5-ти и 6-ти декември 2014 година в гр. Самоков ще се състои съвместно заседание на управителният съвет и административното тяло на Клъстер „Мехатроника и Автоматизация“ (КМА) за отчитане на Първи етап по ДБФП № BG161PO 003.2.4.02-0046-C0001, с наименование: „Структурно-организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни, научноизследователски и производствени структури (Мехатроникс)“.

  ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
  КЛЪСТЕРНА КОНФЕРЕНЦИЯ 05 – 06 ДЕКЕМВРИ 2014 - ГР. САМОКОВ

  На общото събрание на Асоциация на Бизнес Клъстерите (АБК) състояло се на 28.11.2014 година бе избран нов управителен съвет, а за негов председател бе определен д-р инж. Венцислав Славков, председател и изпълнителен директор на Клъстер „Мехатроника и Автоматизация“ (КМА). Избран бе и нов контролен съвет с председател инж. Николай Минков, изпълнителен директор на Индустриален Клъстер „Средногорие Мед“.

  Д-р инж. Венцислав Славков

  Д-р инж. Венцислав Славков


  Създател и управител на българо-германска фирма „Спесима“ ООД.
  Председател на УС на АБК.
  Председател на УС на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“.
  Член на УС на БСК.
  Член на УС на САИ – ФНТС.
  Член на УС на Българското дружество по роботика.
  Член на Експертния Съвет по иновации към Фондация “ПИК“.


  ВРЪЗКИ:
  Асоциация на Бизнес Клъстерите (АБК)
  Фирма СПЕСИМА ООД

  Тръжна процедура по ДБФП № BG161PO 003.2.4.02-0046-C0001, с наименование: „Структурно-организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни, научноизследователски и производствени структури (Мехатроникс)“ в съответствие с ПМС № 118/20.05.2014 г. за Избор с публична покана на доставчици на оборудване за доставка на ДМА.

  Необходими приложения и документи за кандидатстване:
  ОБРАЗЕЦ НА ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
  ОБРАЗЕЦ НА ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ
  ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ
  ОБРАЗЕЦ НА ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
  ОБРАЗЕЦ НА ПРОЕКТО-ДОГОВОР
  ОБРАЗЕЦ НА ЗАПОВЕД/РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ
  ОБРАЗЕЦ НА ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
  ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
  ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“
  ОБРАЗЕЦ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА ОБОРУДВАНЕ

  Документи и протоколи от съвместното заседание на новоизбрания Управителен съвет и Административното тяло на КМА:
  Списък на членовете на УС на КМА, с координати за контакти.
  Протокол от заседанието.

  Уважаеми колеги,
  Уведомяваме Ви, че на 22 октомври 2014 г. от 14.00 часа в офиса на КМА, който се намира на адрес: София 1592, бул. Асен Йорданов № 9, сграда Спесима ООД, етаж 2 ще се проведе съвместно заседание на новия Управителен съвет на КМА заедно със състава на Административното тяло на КМА.

  Дневния ред е следния:
  1. Разглеждане на структурата на отчета по първи етап на договора "Мехатроникс"
  2. Разпределение на задачите за подготвяне на отчета по първи етап, който трябва да приключи до края на м. 11 - 2014 г.
  3. Разни


  При невъзможност да присъствате, моля да ни информирате предварително, най-късно до понеделник 20.10.2014 г.


  Поздрави
  Д-р инж. В. Славков
  Председател на УС и Изп. Директор на КМА

  Линкове към презентациите и документи от семинара, проведен на 30.09.2014г. в Пловдив: Представяне на Ромтех-3ЕС
  Представяне на КМА
  Представяне на проект "Мехатроникс"
  Анкетна карта
  Възможности за участие в Хоризонт 2020

  Във връзка с изпълнение на договор „Структурно – организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни научно-изследователски и производствени структури (Мехатроникс)“, се организира семинар и презентация на Клъстер Мехатроника и автоматизация за привличане на нови членове и клиенти.
  Семинарът ще се проведе на 30.09.2014 г. - вторник.
  Време: 10:00 - 16:00 часа.
  Място на провеждане: гр. Пловдив, Международен Технически Панаир, Палата № 27 на БСК.


  Поздрави
  Д-р инж. В. Славков
  Изп. Директор на КМА

  Покана за семинара

  На закрито заседание на 12.08.2014 г. Софийски градски съд реши да впише Клъстър Мехароника и Автоматизация в регистъра за юридически лица с нестопанска цел.
  Съдебно решение

  На 19 август 2014 г. в офиса на КМА, се проведе заседание на Административно тяло /АТ/ на Клъстер Мехатроника и автоматизация.

  Събранието протече при следния дневният ред:
  1) Обсъждане на възможности за участие на фирми от КМА и Клъстера като цяло по Хоризонт 2020;
  2) Приемане на Правилник за работа на АТ на КМА;
  3) Обсъждане на Методика за провеждане на тръжните процедури по проект
  „Мехатроникс“;
  4) Съфинансиране на проекта "Мехатроникс";
  5) Разни.
  Протокол от заседанието

  Уважаеми колеги,
  Във връзка с проведено заседание на Административното тяло на КМА на 03.07.2014 г., по изпълнение на проект "Мехатроникс" прилагам:
  1. График за провеждане на процедури по изпълнението на проекта, изпратен в МИЕ.
  2. Одобрен бюджет по договора от УО по ОП "Конкурентносопособност".
  3. Проект "Мехатроникс".
  4. Cписък на присъствалите на заседанието, с актуални телефони и е-майли за връзка между членовете на Административното тяло при евентуална нужда. част първа | част втора.

  Поздрави,
  Йотова

  Приключи работата на Оценителната комисия по подбор на кандидати за назначаване в административното тяло на Клъстър мехатроника и автоматицазия по проект „Мехатроникс“.
  Списък на назначените ще бъде публикуван веднага след като бъде съгласуван с МИЕ.
  Свали файл


  КМА стартира проект „Мехатроникс” и с цел подбор на персонал за административното тяло и в изпълнение на договор № BG161PO003-2.4.02-0046- С001 по ОП „Конкуретноспособност“, търси да назначи следните длъжности:

  МЕНИДЖЪР ЕКИП
  повече информация

  МЕНИДЖЪР ПРОЕКТИ
  повече информация

  РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР
  повече информация

  ЕКСПЕРТ СИСТЕМНО ОСИГУРЯВАНЕ
  повече информация

  ЕКСПЕРТ БИЗНЕС РАЗВИТИЕ
  повече информация

  ЕКСПЕРТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МРЕЖИ ЗА ДАННИ
  повече информация

  КООРДИНАТОР МАРКЕТИНГ
  повече информация

  КООРДИНАТОР МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И КООПЕРИРАНЕ
  повече информация

  КООРДИНАТОР ОБРАЗОВАНИЕ, НИРД И ИНОВАЦИИ
  повече информация

  НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР И СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
  повече информация

  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
  повече информация

  КООРДИНАТОР „ФИНАНСИ“
  повече информация

  Документи за кандидатстване по длъжностите следва да бъдат изпращани на базовия адрес на КМА:
  1592 София
  бул. "Асен Йорданов" 9
  Фирма "СПЕСИМА" ООД
  или на E-mail: info@spesima.eu

  Доклади и протоколи от общото събрание, проведено на 23.04.2014:

 • Отчетен доклад за дейността на KMA
 • Доклад на Клъстерния Контролен Съвет
 • Протокол от общото събрание на КМА
 • Списък на присъствалите
 • Дневен ред
 •  

  19 Март 2014 г. - Покана за общо събрание

  В съответствие с решението на УС на КМА от 19 март 2014 г., Ви напомням, че Общото събрание на КМА ще се проведе на 23 април 2014 от 14.00 часа в офиса на КМА /сградата на фирма „Спесима“ ООД/, находящ се на следния адрес: София 1592, бул. Асен Йорданов“ №9, телефон за контакт : 02 973 8762.
  Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
  1. Отчет за дейността на КМА за периода 2010- 2014 година – докладва г-н В. Славков – Председател на УС на КМА.
  2. Финансов отчет за 2013 г. – докладва г-жа П. Иванова, - финансова къща „Силфида“.
  3. Доклад на Контролния съвет на КМА – докладва г-н Спас Спасов – Председател на КС на КМА.
  4. Доклад на мандатната комисия за избор на нов УС и КС на КМА – докладва г-н Б. Ванев.
  5. Разни.
  - Система за акредитация на клъстерите в България – докладва г-н Ангел Милев;
  - Определяне на процедура за назначаване на служители на КМА по проект МЕХАТРОНИКС по ОПК – докладва г-н Б. Ванев;

  Проект за решения на Общото събрание:

  По точка 1 и 2 от дневния ред
  1.1. Приема доклада на Председателя на УС на КМА и доклада на ККС на КМА за отчетния период 2010 – 2014 година и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на КМА.
  1.2. Приема насоките на работа в периода 2014-2020 година.
  1.3. Определя, като приоритетна задача за периода 2014-2015 година изпълнението на сключения договор с МИЕ по ОПК с наименование: „Структурно – организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни научно-изследователски и производствени структури (Мехатроникс).

  По точка 3 от дневния ред
  Утвърждава финансово-счетоводните документи /баланс и ОПР/ за 2013 г.

  По точка 4 от дневния ред
  Избира нови членове на:
  4.1. УС на КМА в състав от 9 човека:
  --
  4.2. Контролен съвет на КМА в състав от 3-ма човека:
  --
  4.3. Експертен съвет в състав от 8 човека:
  --
  По точка 5 от дневния ред
  --
  Моля, до края на седмицата, да изпратите потвърждение за участие на Ваш представител на ОС на КМА.

  Поздрави,
  Д-р инж. В. Славков
  Председател на УС на КМА

  На 10 март 2014 г. КМА подписа договор с МИЕ № BG161PO003-2.4.02-0046-С001 по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
  Проектът е с продължителност 18 месеца и предвижда освен укрепване административното тяло на клъстъра и създаването на виртуална система за обмен на данни и обучение между членовете на клъстъра.
  Свали файл

  Представители от КМА присъстваха на Конференция „Иновации и предприемачество 2014. Наука, Изследвания, Технологично развитие“, която се проведе на 20.03.2014г. в Хотел Хилтън София.
  Конференцията събра на едно място представители на държавни институции и на големите браншови организации у нас, на едрия, среден и малък бизнес; членове на неправителствения сектор и на образователните среди, както и медии. По време на събитието бяха представени различни иновативни подходи, с които компаниите си служат в своята работа и бяха показани някои от техните достижения в различни области.
  Конференцията протече в три сесии – Политики за конкурентоспособност чрез наука и технологично развитие“; „Приложими иновации в бизнеса за общ растеж“; „Иновативни решения и ефективен мениджмънт“.

  Успешно приключи изпълнението на трансграничния проект с република Сърбия "Institutional, Business and Educational integration in the area of Advanced Technologies and Mechatronics" (ATM).
  В изпълнението на проекта от сръбска страна участваха Икономическият факултет на университета в Ниш и Nis Cluster of Advanced Technologies (NICAT). От българска страна участваха клъстър Мехраноника и автоматизация и Фондация „ГИС – Трансфер Център“.
  В продължение на една година бяха осъществени съвместни инициативи за обмяна на информация между двете страни, обучения, фирмени мисии и съвместни участия в панаири и изложби. Подписани бяха 8 споразумения между фирми от клъстерите и бе издаден каталог на проекта, съдържащ 100 страници в тираж 1000 броя. Създаден беше и сайт на проекта, в който са побликувани всички резултати от дейността по него. www.bulgaria2serbiacluster.net/

  От 5 до 7 март 2014 година в IEC, София КМА участва в изложенията Intronica, IFAM и Mashtech & Metal.
  От КМА участие взеха фирмите:

  • Самел 90 АД – Самоков
  • Ромтех 3 ЕС ООД – Враца
  • Ванико ООД – Благоевград
  • Сатурн инженеринг ООД – София
  • Диси ООД – София
  • Спесима ООД – София
  КМА участва на един щанд заедно с индустриален клъстър Електромобили (ИКЕМ). Участието на двата клъстера беше подпомогнато от EEN (Europe enterprise network) и ABC (Асоциацията на бизнес клъстерите).

  На изложението Expo 2013 няколко фирми от КМА се представиха със своите щандове, разпожени в зала 3, C3. Участниците бяха: Сатурн Инженеринг, САМЕЛ, РОМТЕХ 3 ЕС, ОСКАР ЕЛ, ВАНИКО, АМК, СПЕСИМА, ФПИК и САИ.

  Тази година по време на Международния технически панир Пловдив, със свои щандове участваха няколко фирми от КМА: АМК Задвижваща и управляваща техника ЕООД, РОМТЕХ-3 ЕС ООД, САМЕЛ-90 АД и СПЕСИМА ООД

  Фирма СПЕСИМА ООД беше номинирана с наградата "Златен медал и диплом" за експоната "Серия специализирани роботи "MPS" за автоматизация на леярски машини".

   

  На 26.09.2012 год. в Международен панаир Пловдив се състоя семинар на тема "Интернационализация на фирмената дейност". На семинара присъстваха представители на членовете на КМА, както и гости от Магдебурския клъстер - SMAB както и гости от Нишкия клъстер NiCAT. Преди започване на семинара част от участниците се събраха на щанда на фирма СПЕСИМА ООД.