Mechatronics Cluster


Print this page

Проекти

ПРОЕКТ "СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ, МАРКЕТИНГОВО РАЗВИТИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ (МЕХАТРОНИКС)"Мехатрониката и автоматизацията представляват обширни области на науката и производството, в които се създават мехатронни продукти, системи и услуги на основата на обединяване на механични, електронни и софтуерни продукти и модули. Следвайки тази специфика, в индустриалния клъстер „Мехатроника и автоматизация“ освен водещи фирми в сектора, участват научноизследователски структури от БАН и ТУ-София, както и неправителствени организации.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ


ПРОЕКТ „INSTITUTIONAL, BUSINESS AND EDUCATIONAL INTEGRATION IN THE AREA OF ADVANCED TECHNOLOGIES AND MECHATRONICS (ATM)“Описание на проекта
Проектът предвиждаше и постигна следните резултати:

- Организирани бяха три различни вида събития в Сърбия и България (Стартова конференция, Пресконференция и Заключителна конференция);

- Посетени бяха 130 компании, научно-технологични и бизнес организации. Събраната информация относно потребностите на разгледаните компании беше използвана за определяне на: теми за обучение, трети пазари и селектиране на профили;

- Създаден беше трансграничен Експертен Съвет с членове от двете държави. Експертният съвет осигурява подкрепа за засилване на конкурентоспособността и пазарният потенциал на посетените компании, които имат капацитет за интернационализация;

- Организирани бяха фирмени командировки, срещи с посредници, както и две обучения в Сърбия и България;

- Експертният Съвет анализира резултатите от проучването относно търсенето и предлагането на бизнес кооперация и бизнес подкрепа. Въз основа на извършения анализ и отчитайки особеностите и спецификите на посетените компании и оценката на посещенията, Експертният Съвет определи като перспективни външни за двете държави пазари тези в Русия и Германия;

- Създаден беше проектен уеб сайт: bulgaria2serbiacluster.net

- Издаден беше каталог на над сто фирми от България и Сърбия в който освен контактни данни е направена и кратка нотация на видовете дейности които фирмите извършват.

Проектът беше успешно завършен през месец януари 2014 година.


ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА ПО БРАНШОВЕ И РЕГИОНИ”


Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България, по договор № BG051PO001-2.1.06 г.

Проектен уеб сайт: MyCompetence


ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАН КОМПЛЕКС ЗА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН РАЗКРОЙ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ" - СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА PHARE НА ЕСИнтегриран комплекс за високотемпературен разкрой на листов материал


Приемане на разработката от Експертен съвет на Клъстер "Мехатроника и автоматизация"


ПРОЕКТ "ПЛАЗМЕНО НАВАРЯВАНЕ" - СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА PHARE НА ЕС

Това е система за автоматизирано плазмено наваряване на инструменти и резервни части.


Агрегат за плазмено наваряване


Агрегат за плазмено наваряванеЧетири осна управляема роботизирана система за плазмено наваряване


ПРОЕКТ "ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ, РАЗВИТИЕ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ" С НАСОЧЕНОСТ В ОБЛАСТТА НА МИКРО ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ (МЕМС) И РЕКООПЕРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Договор № Д00-106-5/12.2008 г. с ръководител доц. д-р инж. Георги Тодоров между НИС при ТУ-София и ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА на РБ

По този проект е изградена лаборатория "CAD, CAM, CAE в индустрията" с голямата награда ИКАР на БСК


ПРОЕКТИ НА КЛЪСТЕРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


ПРОЕКТ "РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ИНДУСТРИАЛНИ УНИВЕРСАЛНИ РОБОТИ (РУР)" - 2014-2017 г.

Реинженерингът представлява рационално модернизиране на вече създаден, но по една или друга причина неконкурентен продукт и пренасочването му към друго ефективно приложение.

Индустриалните научни изследвания и експерименталното развитие по проекта РУР създават методики за модернизация на механичната конструкция, хардуера и софтуера на съществуващи универсални роботи с оглед ефективното им приложение в други области. Този подход е екологичен, спестява енергия и дава възможност отделни, годни за употреба компоненти или цели индустриални изделия да се използват отново след внимателна инспекция и целенасочено осъвременяване, чрез използването на иновативни инженерни решения.

ИЗПЪЛНЕНИЕ:
"СПЕСИМА" ООД
"ЕЛЕКТРОИНВЕНТ" ООД

ПРОЕКТ "СИНТЕЗ НА МЕХАТРОННА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА МЕТАЛООБРАБОТКА (СиМАМ)" - 2012-2014 г.

В най-общ план видовете металообработка се разделят на две големи групи - "топла" обработка на металите (леене, коване, полутечно щамповане и др.) и "студена" обработка на металите (главно чрез стружкоотнемане - рязане, фрезоване, струговане, шлайфане и др.).

В точното машиностроене и приборостроене основен способ за обработка на детайлите е студената обработка чрез стружкоотнемане. Когато става въпрос за големи серии и изисквания за висока точност и повтаряемост, за предпочитане е използването на цифрово-програмни (CNC) металообработващи машини.

Макар и високопроизводителни CNC металообработващите машини се нуждаят от периферни устройства (манипулатори, роботи, конвейери и др.) за автоматизиране на спомагателните дейности, като операции от вида "вземи-постави"; "транспорт"; "контрол на качеството"; "сепариране на брака на поправим и непоправим" и др. Синтезът на всички тези периферни устройства и включването им към CNC машината за металообработка довеждат до намаляване на спомагателното (неработно време) на CNC машината, а от там до повишаване на производителността и качеството на изделията.

Целта на проекта е: оптимален подход и конфигурация на роботизирана клетка за автоматизация на процесите на металообработка с използване на CNC машини, както и създаване на базова репрограмируема система за металообработка с висока степен на автоматизация, обуславяща висока производителност, устойчиво качество и намаляване на енергийните и материални запаси.

ИЗПЪЛНЕНИЕ:
"СПЕСИМА" ООД
ИМех - БАН

ПРОЕКТ "РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ГРУПОВО УПРАВЛЕНИЕ, ДИСТАНЦИОННА ДИАГНОСТИКА И СЕРВИЗ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНДУСТРИАЛНИ РОБОТИ (ИКСРОБ)" - 2012-2014 г.

Специализираните индустриални роботи имат широко приложение за обслужване на големи и сложни машини. Те изпълняват най-разнообразни помощни функции - зареждане на изходни материали и заготовки, вземане на готовите детайли, почистване на машинните форми, контрол и транспорт и др. Главни изисквания към тях са за точност, повтаряемост и бързодействие, за да не престоява излишно сложната и скъпа машина, реализираща основния технологичен процес.

Често се налага към една голяма машина да се прикрепят няколко обслужващи робота за различни помощни операции. Тогава е необходима и синхронизация между тях по време на работния цикъл на машината. Разпространението на такива машини и съпътстващите ги специализирани роботи на световните пазари поражда нуждата тези комплекси да могат да бъдат наблюдавани, диагностицирани и сервизирани както на място, така и дистанционно.

Идеята на проекта е да се извършат индустриални научни изследвания за групово управление на няколко специализирани индустриални робота в една технологична клетка (към една машина), работата и параметрите на роботите и на машината да могат да се наблюдават и архивират дистанционно (от локален или глобален център), да се извършва периодична дистанционна диагностика и при необходимост дистанционно да се указват или извършват видове сервизни процедури.

ИЗПЪЛНЕНИЕ:
"СПЕСИМА" ООД
ИИКТ - БАН
"СКА" ООД

ПРОЕКТ "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РОБОТИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ЛЕЯРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ" - 2008-2010 г.

Автоматизацията на процесите за машинно леене е изключително важно направление в съвременното приборостроене. Това се обуславя един път от изключително тежките условия на работа в леярската промишленост (висока температура, запрашеност и влажност на въздуха) и допълнително от високото темпо на развитие на автомобилната, електро, IT и битовата индустрия, които са основен консуматор на отливките от алуминиеви сплави.

Основната задача на проекта беше проектирането, разработването и изследването на два нови типа специализирани роботи, съответно за изваждане и контрол на отливките (СР1) и за подготовка на пресформите за последваща операция (СР2). Проектирането и разработването на тези специализирани роботи в съвкупност със специализирания дозиращ леярски робот (разработен по договор № ИФ-02-11/24.10.2005 между ИАНМСП и "Спесима" ООД на тема "Мехатронен подход при изследване, проектиране и изработка на специализиран робот на агрегатно-модулен принцип") практически доведe до пълно автоматизиране на машинното леене на алуминиеви сплави.

Автоматизирането на тези операции има не само социален ефект. То води до повишаване на производителността на труда и съществено намаляване на брака.

ИЗПЪЛНЕНИЕ:
"СПЕСИМА" ООД
ИМех - БАН
ТУ - София
"ВАНИКО" ООД
"РОБОТИКА" ООД

ПРОЕКТ "МЕХАТРОНЕН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН РОБОТ НА АГРЕГАТНО-МОДУЛЕН ПРИНЦИП" - 2005-2007 г.

Основната задача на проекта е изследването на възможностите за проектиране и разработване на специализиран робот за дозиране и пренасяне на течности, по-специално за захранване със стопени алуминиеви сплави на хоризонтални и вертикални леярски машини, както и за кокилно леене.

С решаване на тази задача се цели не само освобождаване на работника от тежки, многократно повтарящи се операции, които работният цикъл на леярската машина го принуждава да извършва, но и повишаване на производителността на труда и качеството на отливките при съществено намаляване на брака.

ИЗПЪЛНЕНИЕ:
"СПЕСИМА" ООД
ТУ - София
ИМех - БАН
ЦЛМП - БАН