ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:


Общо събрание на клъстера – върховен орган за управление, в който влизат представители на всички фирми и организации на клъстера.

Управителен съвет с председател д-р инж. Венцислав Славков, управител на фирма „СПЕСИМА“ ООД и членове:

- Сашо Въжаров – „Ванико“ ООД – Зам. Председател

- Диана Върганова – „Ромтех-3 Ес“ ООД – Зам. Председател

- Елена Минчева - „ОСКАР-ЕЛ“ ЕООД

- Анета Петкова – „Самел 90“ АД

- Валери Андреев –„САТ“ ЕООД

- Кирил Желязков – „БСК“ ЕООД

- Валери Конев – „SKF България“ ЕООД

- Стефан Деевски

Контролен съвет:

- Спас Спасов – „Ултрафлекс Корпорейшън“ ООД - Председател

- Даниела Чонкова – Фондация „ПИК“ - Зам. Председател

- Росин Тодоров – „Семис“ СД

Експертен съвет в състав:

- Проф. Т. Нешков – ТУ-София

- Проф. Г. Тодоров – ТУ-София

- Проф. Л. Димитров – ТУ-София

- Проф. К. Костадинов - Фондация „ГИС-Трансфер Център“

- Проф. Е. Маноах – ИМ-БАН

- Проф. Н. Шиваров – ИСИР-БАН

- Проф. Д. Карастоянов – ИИКТ-БАН

Всички важни решения на Клъстер „Мехатроника и Автоматизация“ се вземат с консенсус от Общото събрание. В оперативен порядък въпросите се решават от Управителният съвет, подпомагани от Експертния съвет.